Divadlo Bolka Polívky: LETEM SOKOLÍM (přesunuto na 8. 5. 2022)

Z důvodu nemoci se představení přesouvá ze 7. 3. na 8. 5. 2022.

Gro­teska Letem soko­lím vyprá­ví o podi­vu­hod­ném přá­tel­ství dvou klau­nů, náčel­ní­ka župy Břéti a její­ho jedi­né­ho aktiv­ní­ho čle­na Čeň­ka. Dvo­ji­ce se ve sta­ré soko­lov­ně urput­ně sna­ží při­pra­vit na Vše­so­kol­ský slet. Břé­ťův sokol­ský postoj pře­chá­zí od bohu­li­bé­ho cvi­če­ní těla až k dogma­tic­ké­mu pro­sa­zo­vá­ní myš­le­nek zakla­da­te­le soko­la Mirosla­va Tyr­še, jehož nástup­cem se cítí být. Zís­kat uzná­ní pro svou Župu 48 je jeho život­ním snem. Jeho tou­ha dove­de oba cvi­čen­ce do mez­ních situ­a­cí. Nad samot­ným pří­bě­hem však sto­jí klaun­ské exis­ten­ce Čeň­ka a Břéti a jejich per­ma­nent­ně pro­blé­mo­vé­ho vztahu. 

Před­sta­ve­ní vznik­lo pod super­vi­zí Bol­ka Polívky.

Autor:    Petr Jarčevský, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Vojtěch Fatka
Režie:   Petr Jarčevský
Hrají:     Michal Chovanec, Ondřej Klíč

www.divadlobolkapolivky.cz

Délka představení: 90 minut (bez přestávky)

Vstupné: 400,- Kč

 

Změna programu vyhrazena.

Všechna představení se konají ve Fabrice vždy od 19:00 hodin.
Abonentní vstupenka na sezónu stojí 1000,- Kč. Vstupné na jednotlivá představení činí 400,- Kč.

Předprodej abonentek bude zahájen 21. února v recepci Fabriky.

(pondělí - pátek 6:00 - 17:00 hodin)

Stávající abonenti mají možnost výměny své abonentky od 7. února do 20. února 2022 v recepci Fabriky Svitavy.

 

 

Začátek Místo konání Cena
07.03.2022 19:00 Fabrika Svitavy
Plné vstupné: 400 Kč Zlevněné vstupné: Kč